Logo New Culture Foundation
BULGARIA

New Culture Foundation (NCF) is an independent private non-governmental organization. Since 2003 it operates as an interdisciplinary network of journalists, artists, historians, writers, researchers, new media designers and volunteers.

NCF researches and documents the cultural heritage of Gorna Bela Rechka village and the Northwest Bulgaria region. Its main activities are developed in the poorest region in EU. All projects are based on the intense participation of the local people (including Roma minority and homeless children), schools, authorities and cultural organizations.

The key activities are aimed at developing the Northwestern region through GOATMILK Festival of memories and other cultural and educational projects by collecting and studying personal stories and memories and thus creating a safe space for different cultures and people to meet and discuss heavy, even traumatic topics.

Фондация за нова култура (ФНК) е независима частна неправителствена организация, която от 2003-та година работи като интердисциплинарна мрежа от журналисти, артисти, историци, писатели и дизайнери в областта на новите медии.

ФНК изследва и документира културното наследство в Горна Бела речка и Северозападна България. Развива своите дейности в най-бедния регион на Европейския съюз. Всички проекти предвиждат активното участие на местните хора (включително ромското малцинство и деца без родители), училища, институции и културни организации.

Основната цел на дейностите, които инициира ФНК, фестивалът на спомените GOATMILK и културни и образователни проекти, е развитие на Северозападния регион през събиране и изследване на лични истории и спомени и създаване на място на доверие за среща и дискусии на различни култури и хора по тежки, дори травматични теми.

New Culture Foundation